Spółka Wodociągowa Wilkowice Jak załatwić sprawę?

 

Poniżej można przeczytać o sposobach załatwiania spraw w Spółce Wodociągowej, a także pobrać formularze najczęściej wykorzystywanych dokumentów.

1. Przystąpienie do Spółki Wodociągowej:

Aby pobierać wodę z wodociągu, należy w pierwszej kolejności przystąpić do Spółki Wodociągowej, w tym celu należy wypełnić wydrukowany formularz deklaracji (  ) i złożyć w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Na powyższej deklaracji opisane zostały również warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej. Następnie należy wpłacić udział członkowski, który wynosi 5000 zł. Udział można wpłacać w ratach, jednak podłączenie do sieci może nastąpić najwcześniej po wpłacie ostatniej raty udziału.

Po wpłaceniu udziału można przystąpić do budowy przyłącza. Przyłącze musi zostać wykonane na koszt własny udziałowca. Sposób wykonania wpięcia, materiały i sposób montażu musi być ustalony i wykonywany zgodnie z zaleceniami pracownika Spółki Wodociągowej, który będzie również nadzorował poszczególne etapy prac.

Po zakończeniu prac, w miejscu łatwo dostępnym, pracownik Spółki Wodociągowej zainstaluje wodomierz. Ze względu na to, że woda w wodociągu jest przesyłana grawitacyjnie, ciśnienie może być różne w różnych miejscach sieci. W niżej położonych punktach odbioru ciśnienie może być wysokie (nawet powyżej 6 bar), wtedy należy na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem), zamontować zawór redukcyjny.

Od tego momentu można się cieszyć bieżącą wodą dobrej jakości.

 

2. Przejęcie udziału członkowskiego (zakup nieruchomości).

Po kupnie budynku podłączonego do sieci należy przepisać udział członkowski na nowego właściciela. Formalności polegają wypełnieniu formularz deklaracji (  ). Oprócz deklaracji należy również wydrukować i wypełnić formularz przejęcia (  ) udziału członkowskiego, a następnie złożyć te dokumenty w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Pracownik biura Spółki Wodociągowej dopełni pozostałych formalności, i zaktualizuje dane w systemie komputerowym.

Podczas wizyty w Biurze Spółki Wodociągowej, nowy odbiorca wody musi przedstawić — do wglądu — dokumenty stanowiące podstawę władania nieruchomością (Wyciąg z Księgi Wieczystej, akt notarialny itp.).

 

3. Otrzymywanie e-faktury na adres poczty elektronicznej.

W celu otrzymywania faktur pocztą elektroniczną należy wypełnić deklarację e-faktura (  ), a następnie wydrukować, i po wypełnieniu i podpisaniu dostarczyć do Biura Spółki Wodociągowej (osobiście, pocztą lub można wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do biura).

Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo maila weryfikującego, którego należy odesłać na adres nadawcy. Po poprawnym zweryfikowaniu adresu e-mail, od kolejnego okresu rozliczeniowego, faktury będą przychodziły w formacie PDF na podany adres e-mail.

 

4. Warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej w Wilkowicach

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach dostarcza wodę mieszkańcom Sołectwa Wilkowice, oraz do odbiorców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Wilkowic (w zależności od możliwości technicznych i potrzeb).

Aby uzyskać warunki przyłączenia, należy wypełnić  wniosek (  ), do którego należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczonym umiejscowieniem planowanego budynku, i dostarczyć do biura Spółki Wodociągowej. 

 

Wszystkie wnioski i druki dostępne są w formie papierowej w Biurze Spółki Wodociągowej, gdzie pracownicy chętnie pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów