Spółka Wodociągowa Wilkowice Twój dostawca wody!

 

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach powstała w 1966 r. jako pierwsza w gminie Wilkowice. Pierwszym głównym zadaniem Spółki była budowa wodociągu w formie "czynu społecznego ludności wiejskiej. Zakładano, że docelowo do wodociągu podłączonych zostanie ok. 800 budynków. Zadanie to było początkowo bardzo trudne do realizacji z uwagi na niechęć mieszkańców do wpłacenia udziału o wartości ok. trzech pensji, podczas gdy każdy posiadał indywidualną studnię. W miarę upływu czasu wzrastało zaufanie do działalności Spółki i zwiększała się liczba członków, obecnie Spółka liczy ponad 2000 członków, z czego 1900 podłączonych jest do wodociągu tj. ok 90% mieszkańców Wilkowic.
Średnio dobowe zużycie wody obecnie wynosi ok. 700-800 m3

Wodociągi Wilkowice

 

Spółka Wodociągowa pozyskuje wodę z trzech ujęć powierzchniowych, usytuowanych na naszych rzekach: Wilkówce i Zimniku, wypływających ze zbocza Magurki. Wybudowanie ujęć w strefie lasu ponad zabudową mieszkaniową sprawia, że woda płynąca w naszym wodociągu jest krystalicznie czysta i nie posiada żadnych metali ciężkich.

 

W okresie suszy Spółka uruchamia dodatkowo 3 studnie głębinowe o głębokości ok. 100 m każda i łącznej wydajności ok. 400 m3 / dobę. Posiadamy również trwałe połączenie z wodociągiem w Mesznej. Ponadto w 2013 roku połączono nasz wodociąg z wodociągiem w Bystrej i "Aqua" w Bielsku-Białej. 

 

Woda rozprowadzana jest grawitacyjnie poprzez studnie redukcyjne / 3 strefy ciśnień/ siecią wodociągową o długości ok. 48 km. Sieć ta pokrywa całą zurbanizowaną powierzchnię Wilkowic. Wodociąg wykonany jest z rur żeliwnych, stalowych, PCV i polietylenowych o średnicy od 63 do 225 mm. Obecnie rury stalowe jako najbardziej awaryjne wymieniane są na rury PE w miarę posiadanych środków finansowych.

 

Spółka Wodociągowa działa na podstawie Ustawy Prawa Wodnego na zasadach non profit. Cena wody jest tak ustalana, aby pokrywała tylko koszty działalności, dlatego też możemy dostarczać najtańszą wodę w regionie. Spółka w chwili obecnej zatrudnia 5 etatowych pracowników. Spółką kieruje 5-osobowy Zarząd, a kontroluje pracę Zarządu 3-osobowa Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów na okres 5 lat.