Załatwianie spraw w Spółce Wodociągowej

 

Poniżej można przeczytać o sposobach załatwiania spraw w Spółce Wodociągowej, a także pobrać formularze najczęściej wykorzystywanych dokumentów.

 

 

1. Przystąpienie do Spółki Wodociągowej:

 

  • Aby pobierać wodę z wodociągu, należy w pierwszej kolejności przystąpić do Spółki Wodociągowej, w tym celu należy wypełnić wydrukowany formularz deklaracji, i złożyć w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Na powyższej deklaracji opisane zostały również warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej. Następnie należy wpłacić udział członkowski który wynosi 5000 zł. Udział można wpłacać w ratach, jednak podłączenie do sieci może nastąpić najwcześniej po wpłacie ostatniej raty udziału.
  • Po wpłaceniu udziału można przystąpić do budowy przyłącza. Przyłącze musi zostać wykonane na koszt własny udziałowca. Sposób wykonania wpięcia, materiały i sposób montażu musi być ustalony i wykonywany zgodnie z zaleceniami pracownika Spółki Wodociągowej, który będzie również nadzorował poszczególne etapy prac.
  • Po zakończeniu prac, w miejscu łatwo dostępnym, pracownik Spółki Wodociągowej zainstaluje wodomierz. Ze względu na to, że woda w wodociągu jest przesyłana grawitacyjnie, ciśnienie może być różne w różnych miejscach sieci. W niżej położonych punktach odbioru, ciśnienie może być wysokie (nawet powyżej 6 bar), wtedy należy na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem), zamontować zawór redukcyjny.
  • Od tego momentu można się cieszyć bieżącą wodą dobrej jakości.

 

   2. Przejęcie udziału członkowskiego (zakup nieruchomości).

 

  • Po kupnie budynku podłączonego do sieci, należy przepisać udział członkowski na nowego właściciela. Formalności polegają wypełnieniu formularz deklaracji. Oprócz deklaracji, należy również wydrukować i wypełnić formularz przejęcia udziału członkowskiego, a następnie złożyć te dokumenty w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Pracownik biura Spółki Wodociągowej dopełni pozostałych formalności, i zaktualizuje dane w systemie komputerowym.
  • Podczas wizyty w Biurze Spółki Wodociągowej, nowy odbiorca wody musi przedstawić - do wglądu - dokumenty stanowiące podstawę władania nieruchomością (Wyciąg z Księgi Wieczystej, akt notarialny itp.).

 

    3. Otrzymywanie e-faktury na adres poczty elektronicznej.

 

  • W celu otrzymywania faktur pocztą elektroniczną, należy wypełnić deklarację e-faktura, a następnie wydrukować, i po wypełnieniu i podpisaniu dostarczyć do Biura Spółki Wodociągowej (osobiście, pocztą lub można wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do biura).
  • Po przyjęciu deklaracji, otrzymają Państwo maila weryfikującego, którego należy odesłać na adres nadawcy. Po poprawnym zweryfikowaniu adresu e-mail, od kolejnego okresu rozliczeniowego, faktury będą przychodziły w formacie PDF na podany adres e-mail.

 

 

    4. Warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej w Wilkowicach

 

  • Spółka Wodociągowa w Wilkowicach dostarcza wodę mieszkańcom Sołectwa Wilkowice, oraz do odbiorców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Wilkowic (w zależności od możliwości technicznych i potrzeb).
  • Aby uzyskać warunki przyłączenia, należy wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczonym umiejscowieniem planowanego budynku, i dostarczyć do biura Spółki Wodociągowej. 

 

 Wszystkie wnioski i druki dostępne są w formie papierowej w Biurze Spółki Wodociągowej, gdzie pracownicy chętnie pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów