Załatwianie spraw w Spółce Wodociągowej

 

Poniżej można przeczytać o sposobach załatwiania spraw w Spółce Wodociągowej, a także pobrać formularze najczęściej wykorzystywanych dokumentów.

1. Przystąpienie do Spółki Wodociągowej:

  • Aby pobierać wodę z wodociągu, należy w pierwszej kolejności przystąpić do Spółki Wodociągowej, w tym celu należy wypełnić wydrukowany formularz deklaracji, i złożyć w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Na powyższej deklaracji opisane zostały również warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej. Następnie należy wpłacić udział członkowski który wynosi 3000 zł. Udział można wpłacać w ratach, jednak podłączenie do sieci może nastąpić najwcześniej po wpłacie ostatniej raty udziału.
  • Po wpłaceniu udziału można przystąpić do budowy przyłącza. Przyłącze musi zostać wykonane na koszt własny udziałowca. Sposób wykonania wpięcia, materiały i sposób montażu musi być ustalony i wykonywany zgodnie z zaleceniami pracownika Spółki Wodociągowej, który będzie również nadzorował poszczególne etapy prac.
  • Po zakończeniu prac, w miejscu łatwo dostępnym, pracownik Spółki Wodociągowej zainstaluje wodomierz. Ze względu na to, że woda w wodociągu jest przesyłana grawitacyjnie, ciśnienie może być różne w róznych miejscach sieci. W niżej położonych punktach odbioru, ciśnienie może być wysokie (nawet powyżej 6 bar), wtedy należy na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem), zabudować zawór redukcyjny.
  • Od tego momentu można się cieszyć bieżącą wodą dobrej jakości.

   2. Przekazanie udziału (sprzedaż nieruchomości do której Spółka Wodociągowa dostarcza wodę).

  • Po sprzedaży budynku podłączonego do sieci, należy niezwłocznie przepisać udział członkowski na nowego właściciela. Aby dopełnić formalności należy wypełnić wydrukowany formularz deklaracji, na której zostały określone warunki przyłączenia do sieci Spółki Wodociągowej, które nowy odbiorca wody musi zaakceptować i ich przestrzegać. Oprócz deklaracji, należy również wydrukować i wypełnić formularz przekazania udziału członkowskiego, a następnie złożyć te dokumenty w Biurze Spółki Wodociągowej przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka). Pracownik biura Spółki Wodociągowej dopełni pozostałych formalności, zaktualizuje i uzupełni dane w systemie komputerowym.
  • Podczas wizyty w Biurze Spółki Wodociągowej, nowy odbiorca wody musi przedstawić - do wglądu - dokumenty stanowiące podstawę władania nieruchomością (Wyciąg z Księgi Wieczystej, akt notarialny itp.).

 

 

3. Otrzymywanie e-faktury na adres poczty elektronicznej.

  • W celu otrzymywania faktur pocztą elektroniczną, należy wypełnić deklarację e-faktura, a następnie wydrukować, i po wypełnieniu i podpisaniu dostarczyć do Biura Spółki Wodociągowej (osobiście, pocztą lub można wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do biura).
  • Po przyjęciu deklaracji, otrzymają Państwo maila weryfikującego, którego należy odesłać na adres nadawcy. Po poprawnym zweryfikowaniu adresu e-mail, od kolejnego okresu rozliczeniowego, faktury będą przychodziły w formacie PDF, na podany adres e-mail.